+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl

Zgłoszenie działań niepożądanych dla pacjenta

W trosce o zdrowie pacjentów oraz zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo farmaceutyczne, w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. zbiera wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych naszej firmy. Analiza i ocena tych danych pozwoli nam podejmować odpowiednie działania w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii i poprawi bezpieczeństwo stosowania naszych leków.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do nas każdego zaobserwowanego u siebie działania niepożądanego leku oraz każdej innej informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania leku naszej firmy.
Działaniem niepożądanym produktu leczniczego nazywamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W celu zgłoszenia działania niepożądanego prosimy wysłać wiadomość na podany adres email: ndl@labor.com.pl

W treści wiadomości prosimy o umieszczenie podstawowych informacji:

  1. Nazwę produktu leczniczego, którego zastosowanie spowodowało wystąpienie działania niepożądanego,
  2. Opis działania niepożądanego (jakie niepożądane objawy obserwował pacjent i w jakim czasie po zastosowaniu leku wystąpiły),
  3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe pacjenta oraz dane osoby zgłaszającej: inicjały, płeć, wiek oraz dane do kontaktu adres e-mail lub numer telefonu pacjenta.

Można również wypełnić Formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej:

W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych.

Podane w formularzu dane będą przetwarzane przez Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,

Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny jest obowiązkowe.

Informujemy, iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

Zgłoszenia działania niepożądanego można dokonać również dzwoniąc lub wysyłając faks na numer:
tel. 605 101 522 lub 71 325 30 85
fax: 71 326 14 57
lub listownie na adres naszej firmy:
Labor Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.
ul. Długosza 49, 51-162 Wrocław

UWAGA: Podane numery telefonów, faksu oraz adres e-mailowy nie służą do udzielania porad i konsultacji medycznych. W przypadku pytań czy wątpliwości należy zwrócić się o poradę do lekarza.