+ 48 71 325 30 85/86 labor@labor.com.pl

Konkurs z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka prowadzony jest na Facebooku w poście pod niniejszym linkiem: https://www.facebook.com/905937329606709/photos/a.991863374347437/1321268418073596/?type=3&theater

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka jest właściciel strony LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o.

1.2. Sponsorem nagród jest LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

1.3. Konkurs trwa od godziny 19:00 25 maja 2020 r. do godziny 23:59 5 czerwca 2020 r.

2. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

2.1. Zgłoszenia Konkursowe w postaci komentarzy pod postem konkursowym przyjmujemy do godziny 23:59 5 czerwca 2020 r.

2.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wykonaniu Zadania Konkursowego w terminie trwania konkursu. Zadanie Konkursowe brzmi: Wykonajcie rodzinnie pracę plastyczną o tematyce „Moja mama” lub „Moja rodzina”. Zdjęcie pracy umieśćcie w komentarzu pod postem konkursowym.

3. WYBÓR LAUREATÓW

3.1. Organizator wydarzenia wybiera Laureatów konkursu na podstawie:

 1. ilości reakcji pod ich Zgłoszeniem Konkursowym,
 2. wcześniejszej aktywności Uczestnika na fanpage’u LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. (reakcje na posty, komentarze itp.).

3.2. W przypadku takiej samej ilości zebranych reakcji oraz podobnej aktywności Uczestników na fanpage’u, decyzja Organizatora o wyborze Laureatów może opierać się na subiektywnej ocenie Zadań Konkursowych zgłoszonych przez tych Uczestników.

3.3. Organizator ogłosi Laureatów konkursu na fanpage’u LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. nie później niż o godzinie 23:59 8 czerwca 2020 r. i skontaktuje się z nimi w wiadomości prywatnej na Facebooku.

4. NAGRODY

4.1. Każdy Laureat otrzyma jedno opakowanie puzzli, w wybranym przez siebie wariancie. Do wyboru są:  „Puzzle 4 w 1 Kraina Lodu” i „Puzzle 160 elementów Kraina Lodu”.

4.2. Wysyłka nagrody odbędzie się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

4.3. Wysyłka odbywa się tylko na terenie Polski.

4.4. Dane laureata (imię i nazwisko oraz adres), podane w wiadomości prywatnej, przetwarzane będą przez LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne Sp. z o.o. wyłącznie na potrzeby wysyłki nagrody.

4.5. Wysyłka nagrody nastąpi w ciągu 21 dnid dnia otrzymania danych niezbędnych do wysyłki, które laureat przekaże w wiadomości prywatnej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Aby zostać Uczestnikiem konkursu należy:

 1. Mieć ukończone 18 lat.
 2. Mieć założone konto w serwisie Facebook.
 3. Polubić stronę LABOR Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne sp. z o.o. (https://www.facebook.com/LABOR-Przedsi%C4%99biorstwo-Farmaceutyczno-Chemiczne-sp-z-o-o-905937329606709/)
 4. Wykonać Zadanie Konkursowe w terminie trwania konkursu.

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

 1. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym do pamięci komputera lub innego urządzenia) jakąkolwiek techniką, w tym techniką cyfrową, elektroniczną, laserową, fotograficzną, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów pamięci – w szczególności na potrzeby publikacji na Stronie Internetowej lub innych stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora;
 2. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z punktem powyżej, wszelkie rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, nadawanie i emitowanie,
  w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób kodowany lub niekodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych – w szczególności na potrzeby publikacji na Stronie Internetowej lub innych stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora;

6.2 Uczestnik wyraża zgodę na używanie i korzystanie z Zadania Konkursowego oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji produktów Organizatora na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

6.3. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego Uczestnik przenosi na Organizatora uprawnienie do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności opracowań Zadania Konkursowego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że Organizator ma dowolność w wyznaczeniu terminu rozpowszechnienia opracowań Zadania Konkursowego oraz że Organizator ma prawo do korzystania z opracowań Zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt 6.1 Regulaminu i w sposób określony w pkt 6.2 Regulaminu.

6.4. Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wypowiedzenia licencji udzielonej na podstawie Regulaminu pod rygorem naprawienia wynikłej stąd szkody.

6.5. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o formie i czasie emisji Zadania Konkursowego (w całości lub w części, w postaci dowolnie wybranych fragmentów), do zestawiania Zadania Konkursowego z innymi utworami, oraz do dokonywania modyfikacji Zadania Konkursowego.

6.6. Uczestnik nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego przez Organizatora, ani decydowania o pierwszym udostępnieniu Zadania Konkursowego publiczności.

6.7. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z korzystaniem z Zadania Konkursowego przez Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku, gdy roszczenia osoby trzeciej, o których mowa w zd. 1 zostaną spełnione przez Organizatora, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Uczestnika. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wskazanych powyżej, Uczestnik będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

 1. akceptacją niniejszego Regulaminu,
 2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres) przez Organizatora na potrzeby wysyłki nagrody,
 3. oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do pracy będącej przedmiotem Zgłoszenia Konkursowego.

7.2. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób powiązany z tym konkursem.