Polityka Cookie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR we Wrocławiu (51-162), ul. Długosza 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 00000172115, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy KRS, NIP 896-00-02-924, („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail: rodo@labor.com.pl
 3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy LABOR ul. Długosza 49, 51-162 Warszawa lub na adres e-mail rodo@labor.com.pl lub telefonicznie – pod numerem + 48 71 325 30 85 lub 71 325 30 86.


  [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

   

 4. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:
  • marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww. działaniami marketingowymi – na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest optymalizacja działań marketingowych dotyczących produktów lub usług promowanych przez Administratora oraz ewidencja prowadzonych działań marketingowych;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Wobec Pani/Pana będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również w następstwie profilowania. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z serwisów społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących do analiz statystycznych, w tym zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w szczególności takich jak m.in. Google Analytics, Facebook Pixel.


  [Okres przechowywania danych]

   

 9. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 10. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
 11. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.


  [Prawa]

   

 12. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail rodo@labor.com.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 14. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 15. Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w większości przypadku nie pozwalają na identyfikację w związku z czym, aby skorzystać z przysługujących praw Administrator może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji.
 16. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.


  [PLIKI COOKIE]

   

 17. Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie na stronach internetowych oraz aplikacjach, które służą do identyfikacji urządzenia końcowego (dalej: „Witryny”).
 18. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze lub innym urządzeniu za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Witryny) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny.
 19. Pliki cookie zawierają najczęściej:
  • nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
  • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny,
  • indywidualny numer.
 20. Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach Witryny jest Administrator.
 21. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez stałych partnerów współpracujących z Labor.
 22. Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 23. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji. W szczególności Witryna nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych lub innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.
 24. Pliki cookies wykorzystywane są do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych oraz umożliwiają ulepszanie stron internetowych w zakresie ich budowy i zawartych w nich treści;
  • utrzymania sesji Użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapewnienia bezpieczeństwa działania Witryny.
 25. Witryna stosuje:
  • pliki cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia ich ważności lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika
 26. Przeglądarki internetowe zasadniczo dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 27. Każdy Użytkownik Witryny może ograniczyć stosowanie plików cookie.
 28. W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny. Zmiany ustawień mogą prowadzić do automatycznej blokady obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
 29. Ograniczenie stosowania plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika może wpływać na niektóre funkcjonalności stron internetowych Witryny.
 30. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobach ich obsługi dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.
 31. Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści na Witrynie z nową datą.

Warszawa 25.05.2018